HONEY + GARLIC HEALTH STUDIO

3205 Fraser Street
Vancouver, BC  V5V 4B8

Tuesday and Wednesday
2:15PM – 8PM

Saturday
1:00PM – 4:30PM